1501-SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

1501-SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

• KOBİ düzeyinde tüm sermaye şirketleri

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

• Yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeleri desteklenmektedir. • Proje süresi en fazla 36 ay, hibe oranı %75’dir.

• Maksimum destek sınırları TÜBİTAK tarafından TEYDEB internet adresinde yayımlanır.

• Destek sağlanacak projelerin aşağıdaki aşamaların tamamını veya bir kısmını içermesi beklenir:

a) Kavram geliştirme,

b) Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü,

c) Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar,

d) Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları,

e) Prototip üretimi,

f) Pilot tesisin kurulması,

g) Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması,

h) Saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü

• Üretim veya üretim altyapısına yönelik yatırım ağırlıklı projeler (tesis ve tezgâh alımı) desteklenmez. • Personel, seyahat, alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım, malzeme ve sarf, danışmanlık ve diğer hizmet alımı, arge hizmet giderleri desteklenmektedir.

3) Başvuru Dönemi

Sürekli aktif, https://eteydeb.tubitak.gov.tr/

4) Başvuru Yeri

TÜBİTAK